ΠΜΣ ΤΕΑΠΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και λειτουργεί από το 2005 με πόρους που προέρχονταν από δράση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και με τη συνεργασία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά. Στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος αξιοποιούνται οι υποδομές όλων των συνεργαζόμενων τμημάτων. Tο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης και διεπιστημονικής επεξεργασίας σύγχρονων θεμάτων σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή. Διερευνά τις αλλαγές που επιφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση στον τρόπο σκέψης, στην αντιληπτική διαδικασία και στα αναπαραστατικά μέσα, εντοπίζει τα εμπόδια που υπάρχουν για την αποτελεσματική χρήση τους στην εκπαίδευση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπεραστούν αναπτύσσει προβληματισμούς για το μέλλον της τυπικής και της άτυπης μάθησης στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα με τη θεωρητική και κριτική εκπαίδευση, το Πρόγραμμα ενθαρρύνει την εμπλοκή των φοιτητών σε πρακτική εργαστηριακή δουλειά για τη δημιουργία μαθησιακών μέσων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, οπτικοακουστικά προϊόντα, πολυμεσικές εφαρμογές) και υποστηρίζει τη συνεργασία και την από κοινού δημιουργική εργασία.

Η δομή του Προγράμματος προσφέρει δυνατότητες για επιλογή και ευελιξία στον συνδυασμό των μαθημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, και επιτρέπει, μέσα από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιλογές που εκφράζουν τα ειδικότερα ενδιαφέροντα των φοιτητών καιι τών φοιτητριών. Δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στους θεωρητικούς και στους πρακτικούς τρόπους έρευνας και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι τρόποι τεκμηρίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παράλληλη ανάπτυξη περιεχομένου και αισθητικής διάστασης στις εργασίες των φοιτητών και των φοιτητριών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού εδώ.