Νέες Πρακτικές Διαχείρισης Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA251

Στόχοι του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • κατανόηση αρχών μεθοδολογίας και εφαρμογής
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής παρουσίασης και συνθετικής αναφοράς

για νέες πρακτικές διαχείρισης υπηρεσιών και διαδικασιών ψηφιακής επικοινωνίας.

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών, θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών, τρέχουσας στάθμης πρακτικής (state of the art) και επιμέρους πτυχών που διέπουν νέες πρακτικές διαχείρισης υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας βασισμένες σε τεχνικές όπως η παιγνιοποίηση (gamification), η διασκεδαστικοποίηση (ludification), η αφηγηματοποίηση (storification) και η δεδομενοποίηση (datafication) επικοινωνιακών διαδικασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδεται έμφαση σε υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο, ενώ η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται αφενός μεν σε βιβλιογραφικές προσεγγίσεις αφετέρου δε σε συγκεκριμένα παραδείγματα υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ταυτόχρονα, αντικείμενο του μαθήματος δύναται να αποτελεί και η εκπόνηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές με βάση τα παραπάνω εργασιών μελέτης βιβλιογραφίας, μελέτης περιπτώσεων ή/και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών, όπως κατά περίπτωση κρίνεται περισσότερο πρόσφορο και μαθησιακά αποτελεσματικό.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά τα επόμενα:

 • έννοια και χαρακτηριστικά των παιχνιδιών και των τεχνικών παιγνιοποίησης
 • έννοια και χαρακτηριστικά της διασκεδαστικότητας και των τεχνικών διασκεδαστικοποίησης
 • έννοια και χαρακτηριστικά της αφήγησης και των τεχνικών αφηγηματοποίησης
 • έννοια και χαρακτηριστικά των ανοικτών δεδομένων και των τεχνικών δεδομενοποίησης
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικασιών ψηφιακής επικοινωνίας με αξιοποίηση των παραπάνω τεχνικών
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές διαχείρισης διαδικασιών ψηφιακής επικοινωνίας με αξιοποίηση των παραπάνω τεχνικών.

Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

Αντί διδακτικών συγγραμμάτων, το υλικό μελέτης για το μάθημα στηρίζεται σε σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και σε επιλεγμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία προσβάσιμη μέσω της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΕΜΜΕ και των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ταυτόχρονα, ως συμπληρωματική βιβλιογραφία μελέτης για το μάθημα προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι (κατάλογος υπό εμπλουτισμό):

 • Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things Hardcover

Brian Burke | Bibliomotion, 2014

 • Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards

Yu-kai Chou | Octalysis Media, 2015

 • Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures

Valerie Frissen (Ed) | Amsterdam University Press, 2015

 • Digital Fandom: New Media Studies

Paul Booth | Peter Lang Publishing Inc, 2010

 • Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community

Joe Lambert | Routledge, 2012

 • The Leader’s Guide to Storytelling: Mastering the Art and Discipline of Business Narrative

Stephen Denning | Jossey-Bass, 2011

 • The Non-Profit Narrative: How Telling Stories Can Change the World

Dan Portnoy | PMG Press, 2012

 • Privacy, Big Data, and the Public Good: Frameworks for Engagement

Julia Lane et al (Eds) | Cambridge University Press, 2014

 • Creative Community Planning: Transformative Engagement Methods for Working at the Edge

Wendy Sarkissian, Christine Wenman | Routledge, 2010

 

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (οργανωτικά έγγραφα, σημειώσεις διδάσκοντα, εργασίες φοιτητών κ.λπ.) αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα

http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA251

της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του ΕΚΠΑ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube