Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση της Ψηφιακής Επικοινωνίας

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό.

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA117

 

Στόχοι του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • κατανόηση αρχών μεθοδολογίας και εφαρμογής
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής παρουσίασης και συνθετικής αναφοράς

για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διοίκηση υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας.

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών, θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών, τρέχουσας στάθμης πρακτικής (state of the art) και επιμέρους πτυχών που διέπουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διοίκηση υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδεται έμφαση σε υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο, ενώ η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται αφενός μεν σε βιβλιογραφικές προσεγγίσεις αφετέρου δε σε συγκεκριμένα παραδείγματα υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ταυτόχρονα, αντικείμενο του μαθήματος δύναται να αποτελεί και η εκπόνηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές με βάση τα παραπάνω εργασιών μελέτης βιβλιογραφίας, μελέτης περιπτώσεων ή/και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών, όπως κατά περίπτωση κρίνεται περισσότερο πρόσφορο και μαθησιακά αποτελεσματικό.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά τα επόμενα:

 • πεδία διαδικτυακής αλληλόδρασης
 • γραμματική του διαδικτύου ως επικοινωνιακού μέσου
 • εξάπλωση της διαδικτυακής ψηφιακής επικοινωνίας
 • αρχές χρήσης της ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές ανάπτυξης υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές διοίκησης υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας.

Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος.

 

Bιβλιογραφία

Ως διδακτικά συγγράμματα του μαθήματος προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι:

 • Διαδίκτυο και Κοινωνικές Επιστήμες

Σπύρος Αρσένης | Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010

 • Η Νέα Ψηφιακή Εποχή

Eric Schmidt, Jared Choeen | Εκδόσεις Δίαυλος, 2014

ενώ το υλικό μελέτης για το μάθημα δύναται να συμπληρώνεται με σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και με επιλεγμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία προσβάσιμη μέσω της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΕΜΜΕ και των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ταυτόχρονα, ως συμπληρωματική βιβλιογραφία μελέτης για το μάθημα προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι (κατάλογος υπό εμπλουτισμό):

 • The Network Society: Social Aspects of New Media

Jan van Dijk | Sage Publications Ltd, 2005

 • Search Engine Society

Alexander Halavais | Polity, 2008

 • Hacking: Digital Media and Technological Determinism

Tim Jordan | Polity, 2008

 • We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People

Dan Gillmor | O’Reilly Media, 2006

 • The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom

Yochai Benkler | Yale University Press, 2006

 • Collective Intelligence – Creating a Prosperous World at Peace

Mark Tovey (ed) | Earth Intelligence Network, 2008

 • Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0

Lawrence Lessig | Basic Books, 2006

 • An alternative Internet

Chris Atton | Edinburgh University Press, 2005

 • Technically together: re-thinking community within techno-society

Michele Willson | Peter Lang, 2006

 • Social consequences of Internet use : Access, Involvement, and Interaction

James Katz and Ronald Rice | Τhe MIT Press, 2002

 • The handbook of new media : social shaping and consequences of ICTs

Leah A. Lievrouw and Sonia Livingstone (eds) | Sage Publications Ltd, 2006

 • Digital Generations: Children, Young People, and the New Media

David Buckingham and Rebekah Willett (eds) | Lawrence Erlbaum Associates, 2006

 

Hλεκτρονικό Eκπαιδευτικό Yλικό

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (οργανωτικά έγγραφα, σημειώσεις διδάσκοντα, εργασίες φοιτητών κ.λπ.) αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα

http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA117

της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του ΕΚΠΑ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube