Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μέσων και Πολυμέσων

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό.

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA152

 

Στόχοι του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • κατανόηση αρχών μεθοδολογίας και εφαρμογής
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής παρουσίασης και συνθετικής αναφοράς

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών μέσων και πολυμέσων παιγνιώδους διάδρασης.

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών και τεχνολογικών εργαλείων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών μέσων και πολυμέσων παιγνιώδους διάδρασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδεται έμφαση τόσο στο εγγενές επικοινωνιακό δυναμικό όσο και στις δυνατότητες επικοινωνιακής αξιοποίησης της παιγνιακής και αφηγηματικής λειτουργίας ψηφιακών παιχνιδιών και εν γένει ψηφιακών μέσων, ενώ η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται αφενός μεν σε βιβλιογραφικές προσεγγίσεις αφετέρου δε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ψηφιακών μέσων και πολυμέσων παιγνιώδους διάδρασης από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ταυτόχρονα, αντικείμενο του μαθήματος δύναται να αποτελεί και η εκπόνηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές με βάση τα παραπάνω εργασιών μελέτης βιβλιογραφίας, μελέτης περιπτώσεων ή/και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών, όπως κατά περίπτωση κρίνεται περισσότερο πρόσφορο και μαθησιακά αποτελεσματικό.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά τα επόμενα:

 • τεχνικές ανάπτυξης κινούμενου σχεδίου (stop motion animation κ.ά.)
 • πλατφόρμες ανάπτυξης ψηφιακών αφηγήσεων (Μηλιά κ.ά.)
 • εργαλεία ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών (Gamemaker κ.ά.)
 • εργαλεία ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών (Flash κ.ά.)
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού ψηφιακών μέσων και πολυμέσων παιγνιώδους διάδρασης
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές ανάπτυξης ψηφιακών μέσων και πολυμέσων παιγνιώδους διάδρασης.

Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος.

 

Bιβλιογραφία

Ως διδακτικά συγγράμματα του μαθήματος προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι:

 • Βιντεοπαιχνίδια – Βιομηχανία και Ανάπτυξη

Κώστας Αναγνώστου | Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009

 • Πολυμέσα – Αναλυτικός Οδηγός (8η έκδοση)

Vaughan Tay | Εκδόσεις Γκιούρδας, 2011

ενώ το υλικό μελέτης για το μάθημα δύναται να συμπληρώνεται με σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και με επιλεγμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία προσβάσιμη μέσω της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΕΜΜΕ και των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ταυτόχρονα, ως συμπληρωματική βιβλιογραφία μελέτης για το μάθημα προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι (κατάλογος υπό εμπλουτισμό):

 

 • A Theory of Fun for Game Design

Raph Koster | Paraglyph Press, 2004

 • Rules of Play: Game Design Fundamentals

Eric Zimmerman, Katie Salen | MIT Press, 2003

 • On the Way to Fun: An Emotion-Based Approach to Successful Game Design

Roberto Dillon | A K Peters, 2010

 • Creating Casual Games for Profit and Fun

Allen Partridge | Charles River Media, 2007

 • Triadic Game Design – Balancing Reality, Meaning and Play

Casper Harteveld | Springer, 2011

 • Pervasive Games: Theory and Design

Markus Montola, Jaakko Stenros, Annika Waern | CRC Press, 2009

 • Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps

Gabe Zichermann and Christopher Cunningham | O’Reilly Media, 2011

 • Augmented Learning: Research and Design of Mobile Educational Games

Eric Klopfer | MIT Press, 2011

 

Hλεκτρονικό Eκπαιδευτικό Yλικό

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (οργανωτικά έγγραφα, σημειώσεις διδάσκοντα, εργασίες φοιτητών κ.λπ.) αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα

http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA152

της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του ΕΚΠΑ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube